Цэвдэг, Хүлэр, Усны судалгаа

Цэвдэг, Хүлэр, Усны судалгаа

Цэвдэг, Хүлэр, Усны судалгаа

​​​​Хэний аймгийн Дадал сумын “Гурван нуур”-г нөхөн сэргээх төслийн хүрээнд:

  • Цэвдгийн гүн, Хүлэрт намгийн зузаан, Усны түвшин тогтоох судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.
  • Захиалагч: Престиж групп ХХК
  • Гүйцэтгэгч: Геокрио ХХК
  • Ажлын даалгавар: Гурван нуурын орчим 185 цэгт Цэвдэг, Хүлэрт намаг, Усны судалгаа хийж тайлан гаргаж өгөв
  • Тайлбар
  • Сэтгэгдэл
“Гурван нуур”-г нөхөн сэргээх